විද්‍යුත් තැපෑල මුද්‍රණය ප්‍රතිචාර

යාවත්කාලීන වේලාව: 11/1/2017 2:12:08 PM ප්‍රසම්පාදන දැන්වීමයි (මිල ගණන් කැඳවීම)

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීමයි (මිල ගණන් කැඳවීම)

2018 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව වෙත ව්යළි, අමු හා සකස් කල ආහාර සැපයීම සඳහා සැපයුම්කරුවන් තෝරා පත්කර ගැනීම.

සවිස්තරාත්මක විස්තර පත්‍රිකාව


පුවත්වල අන්තර්ගතය සහ මුලාශ්‍රය වෙනස් කිරිමකින් තොරව භාවිතා කිරිමට අවසර ඇත.

© 2007 රාජ්‍ය ආරක්ෂක, මහජන ආරක්ෂාව, නිතිය හා සාමය පිළිබද අමාත්‍යාංශය සියලු හිමිකම් ඇවරිණි

යෝජනා සහ අදහස් : අන්තර්ජාල කතෘ