››› මුල් පිටුව    

+වැඩි | -අඩු |   මුද්‍රණයට | ප්‍රතිචාර

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීමයි (මිල ගණන් කැඳවීම)

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීමයි (මිල ගණන් කැඳවීම)

2018 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව වෙත ව්යළි, අමු හා සකස් කල ආහාර සැපයීම සඳහා සැපයුම්කරුවන් තෝරා පත්කර ගැනීම.

සවිස්තරාත්මක විස්තර පත්‍රිකාව


<<< සබැඳි වෙබ් අඩවි >>>


පුවත්වල අන්තර්ගතය සහ මුලාශ්‍රය වෙනස් කිරිමකින් තොරව භාවිතා කිරිමට අවසර ඇත.

© 2006 ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සියලු හිමිකම් ඇවරිණි

යෝජනා සහ අදහස් : අන්තර්ජාල කතෘ